07. Aspecte generale urmărite de entitățile astrale umane în acele timpuri

I. IDEI PRINCIPALE

1. Ca urmare a diminuării vibrației planetare, în acea perioadă au avut loc multe intrări și ieșiri de specii de viețuitoare pământene care au modificat fundamental biosistemul pământean, pe lângă modificări corporale ale speciilor care și-au continuat evoluțiile pe Pământ.

2. Nu toți saurienii s-au retras din întrupările pământene: le vom mai întâlni pe unele în viitor, deși foarte rar și doar în anumite locuri de pe Pământ.

3. Urmărirea vieții înaintașilor poporului saurian, în mijlocul cărora mulți ajutători planetari se vor întrupa în perioada imediat-următoare;

4. Entitățile astrale cu sarcini planetare urmăreau viața saurienilor, dar și restul biosistemului planetar, alături de urmărirea celor ce se petreceau în viața entităților transcedentale, în așezările lor și în derularea activităților lor în așezări și pe întreaga planetă:

 – transformarea corpurilor spre a ajunge la nivelul de vibrație a corpurilor celorlalte viețuitoare pământene;

 – activitățile lor de formatare a câmpurilor planetare, în locurile unde se vor crea în viitor alte așezări umane;

 – manifestări curente între membrii așezării și membrii cuplurilor familiale;

 – derularea tuturor operațiunilor care țineau de creație materială mentală: materializare (creație mentală direct din fluxurile cosmice energo-materiale), remodelarea celor deja create, dematerializare (destructurare, de-creație).

5. Ieșirea din întrupările de tip astral; procesul de dezmembrare (destructurare) a corporalității astrale:

 – decuplarea radiației spirituale (de către coordonatorii de evoluții) de părțile energetice fundamentale ale corporalității;

 – destructurarea părților energetice ale sistemului corporal și destructurarea corpurilor spirituale acolo unde există;

 – destructurarea naturală și împrăștierea fluxurilor de filamente energo-materiale în circulația filamentară cosmică.

6. Pregătirea lui Eat pentru întrupările imediat următoare:

 – Ieșirea din Universul Fizic și derularea pregătirilor alături de înaintașii poporului saurian în Universul Astral, în pauza lor dintre întrupările din Universul Fizic;

 – tot în Universul Astral s-au derulat pregătiri pentru intrarea la întrupări pământene a evoluanților galactici, care se vor întrupa individual ca ajutători cu experiență în locuri din univers asemănătoare Pământului.

II. DETALII, DISCUȚII

a. URMĂRIREA EVOLUȚIEI SPECIILOR PLANETARE

Am discutat anterior câteva lucruri legate de intrarea/ieșirea unor specii de viețuitoare planetare din întrupările pământene. Ajutătorii planetari urmăreau cu multă atenție acele spirite care:

 – intrau la întrupare în această perioadă: spirite care mai fuseseră întrupate dar în alte perioade planetare – perioade cu vibrații asemănătoare dar în alte condiții cosmice, planetare și de biosistem (și discutăm aici despre spirite în evoluții intraplanetare) ;

 – intrau la întrupare venind din exteriorul Pământului în grupuri mici dintr-un popor de spirite pentru o perioadă relativ scurtă de timp sau venea un popor întreg de spirite pentru o evoluție mai îndelungată pe aceeași planetă: așa cum este și poporul de spirite întrupat pe pământ în corporalitatea umană;

 – care ieșeau din întrupări pământene definitiv, dar lăsau corporalitatea lor urmașilor – spirite din alte grupuri care veneau pe Pământ;

 – care ieșeau doar temporar din biosistemul pământean cu corp fizic, având să revină la întrupări atunci când vibrația planetară avea să fie din nou propice evoluției lor (acele spirite intraplanetare, care intră/ies din întrupări pe parcursul întregii existențe a planetei).

Așadar multe specii au dispărut, având corporalitatea fără structuri care să reziste la vibrații joase – vibrații care urmau să se instaleze treptat pe Pământ. Spiritele nu aveau obișnuința de a trăi în vibrații mai joase de atât: începând cu acea perioadă, ele nu se mai puteau menține decât în întrupări cu corp astral de manifestare. Ele au rămas perioade lungi de timp ca entități astrale în câmpurile pământene, având corpuri cu vibrație foarte înaltă, suportând astfel mult mai ușor vibrațiile care deveneau din ce în ce mai joase.

Așadar să reținem acest aspect al întrupării spiritelor pe o planetă (orice planetă) din această zonă a Universului Fizic: pe aceeași planetă, prin corporalitatea speciilor planetare, sunt spirite în evoluții intraplanetare (care pot să se manifeste doar prin ajutorul oferit direct de radiația spiritelor care sunt întrupate în comun ca planetă) și spirite în evoluții individuale (fără ajutorul radiant direct al spiritelor planetei).

Evoluanții intraplanetari fac parte din popoarele de spirite aflate la începutul evoluțiilor lor, când spiritele au putere energetică radiantă foarte mică și astfel au nevoie pe o putere energetică în plus pentru a putea să se mențină în întrupări. Iar timpul întrupării crește progresiv, odată cu cele mai mici creșteri ale energeticii proprii. Ele evoluează pe aceeași planetă pe tot timpul cât există planeta – de la începuturile formării și dezvoltării nucleului ei până la finalul ieșirii totale din întrupare a poporului de spirite care a format planeta. Aceste spirite micuțe se întrupează la început sub formă de entități astrale (având doar corpuri fluidice) și după o lungă perioadă se întrupează ca întrupați biologici (având corp de manifestare corpul fizic).

Întrupații individuali, care sunt mai evoluați, cu putere energetică mai mare, care vin și pleacă de pe planetă, evoluează în două feluri de grupări:

1. La începutul evoluțiilor lor individuale (când are loc trecerea de la evoluțiile intraplanetare la evoluțiile individuale), mai întâi grupuri dintr-un întreg popor spiritual merg de la o planetă la alta, întrupându-se în corporalități asemănătoare cu obișnuințele lor, create pe fiecare planetă tot prin transcendență interdimesională, dar nu pentru un singur popor, ci pentru o multitudine de popoare de spirite care au evoluții asemănătoare. Corporalitate rămâne aceeași în esența ei de la o folosire la alta, dar când un grup de spirite își termină evoluția pe o planetă, spiritele din alt grup preiau corporalitatea părinților lor și continuă evoluțiile ca parte din aceeași specie. Este cazul mamiferelor pe Pământ (numai animalele mamifere) care sunt spirite în primele lor evoluții cu corpuri spirituale, susținute de raze dezvoltate, cu vibrații corespunzătoare, dar care spirite nu pot încă să-și coordoneze puterile pentru a evolua în întreg poporul lor, ci doar în grupuri restrânse, fel în care spiritele trec în grup mic de la o planetă la alta, de la o galaxie la alta, acolo unde au condiții de trai asemănătoare obișnuințelor lor. În astfel de situație, pe o planetă vor exista grupuri din diferite popoare de spirite, în specii și subspecii, cum știm bine că sunt mamiferele la noi, pe Pământ. Treptat coordonatorii de evoluții cresc grupul, pe măsura obișnuințelor cu conștientizarea semenilor de grup, frați de spirit și frați din același popor de spirite, continuând astfel de conștientizări până la întreg poporul lor de spirite.

Când se obișnuiesc cu poporul lor spiritual, încep evoluții pe aceeași planetă în întreg poporul lor de spirite, ajutat de secundari și centrali cu sarcini planetare pentru toate speciile de pe planetă. Ajutătorii urmăresc și ajută împletirea vieților tuturor popoarelor de spirite care evoluează pe planetă și integrarea lor în însăși viața planetei guvernată de steaua locală. Din acest moment al evoluțiilor lor ele au la dispoziție o corporalitate specifică lor, proprie lor, creată exclusiv pentru întreg poporul lor spiritual. El devine un popor rezident de spirite – termenul este de popor rezident (spirite rezidente pe planetă) așadar nu-l vom putea folosi în cazul celor care trec de la o planetă la alta în grup restrâns, pe Pământ în cazul animalelor mamifere. Folosim o exprimare nuanțată, de rezidenți: și din acest punct de vedere, și pentru că în specia lor nu sunt singurii întrupați, ci vom avea în cadrul unei specii:

 – popor de spirite rezidente: rezidenți pe scurt, popor întreg care efectuează pentru prima dată în evoluțiile lor progresive (adică evoluând în locuri cu vibrații tot mai înalte, niciodată mai joase decât ultimul loc de evoluție) evoluții în condiții noi pentru ele;

 – ajutători proprii ai poporului lor și ajutători planetari care au sarcina de a ajuta și poporul rezident al speciei respective, și toți ceilalți întrupați de pe planetă, și planeta însăși: ei trăiesc și ajută din perspectiva corporalității speciei pe care o folosesc (pe Pământ oamenii, cele mai dezvoltate spirite de pe planetă, care sunt ajutători planetari).

Să reținem asfel faptul că pe Pământ nu există un popor rezident al mamiferelor – mamifere cu spirite care evoluează în grupuri mai mari sau mai mici pe câte o planetă, apoi pleacă pe alta, iar în locul spiritelor astfel plecate vine un alt grup în specia respectivă, din alt popor spiritual.

În schimb spiritele umane sunt obișnuite de foarte mult timp evolutiv cu starea de spirite avansate în evoluțiile lor, aflate în curs de universalizare (adică folosind mai multe corpuri pentru a-și realiza sarcinile lor de destin: corpul mental, corpul astral și corpul fizic). De aceea evoluează întreg poporul de spirite pe aceeași planetă, în cicluri de vieți foarte lungi: și ciclul de vieți este foarte lung, și viețile lor sunt de asemenea foarte lungi.

De asemenea este bine de știut faptul că toate popoarele de spirite în evoluții intraplanetare sunt rezidente pe planeta lor natală, pe care evoluează odată cu ea, ajutătorii lor direcți sunt entitățile eterice ale planetei, iar alături de ele sunt entitățile astrale planetare, cu evoluții secundare și centrale. Din rândul ajutătorilor cei mai evoluați se întrupează unii și în mijlocul rezidenților, ca întrupați biologici în specia lor și, așa cum spuneam mai sus, se mai întrupează și în specia cea mai avansată de pe planetă, întrupați biologici cu corporalitatea cea mai complexă, care au în ADN-ul lor toate genele tuturor speciilor din biosistemul local (cum suntem noi, oamenii).

În studiile acestea, când vom discuta despre rezidenți, ne vom referi pe viitor numai la rezidenții umani – nu și la popoarele rezidente ale speciilor care cuprind întrupați ai spiritelor intraplanetare.

Entitățile astrale, mai ales cele cu experiență multă și cu sarcini planetare, urmăreau evoluțiile tuturor, cunoscând bine asemenea aspecte specifice acestei zone a Universului Fizic.

Era o epocă deosebit de importantă pentru că numai atunci când vibrația este foarte înaltă vin pe planetă grupuri, și popoare de spirite, astfel încât să se obișnuiască cu planeta până când vibrația va deveni joasă și apoi în punctul cu cea mai joasă valoare a frecvențelor planetare; în punctul vibrației minime sunt deja obișnuite cu toate fenomenele caracteristice acestei perioade.

Totuși venirea lor are loc într-un moment în care, în variațiile normale ale vibrației planetare, vibrația este mai joasă, asemănătoare celei din locul de unde vin spiritele, în evoluția lor mereu progresivă (de la o valoare a vibrației – la o valoare mereu superioară). Este logic acest lucru, pentru că în acest fel diferențele nu sunt foarte greu de dus; iar în continuare la acel timp, vibrația planetară va reveni la valoarea ei normală destul de repede, iar spiritele nou venite au sarcina ca treptat – chiar dacă repede – să se adapteze la valoarea normală pentru planetă în acel timp. Spre exemplu, un asemenea eveniment care aduce o diminuare accentuată a vibrației pentru timp scurt era atunci când ceea ce numim ”epoca apelor” (care în timp, pe măsura diminuării vibrației planetei avea să devină ceea ce azi numim glaciațiune). În acea perioadă ”a apelor”, plafonul cețos care acoperea întreaga planetă se apropia până la tangența cu planeta și biosistemul ei, având loc condensări o perioadă destul de lungă de timp, până când vibrația creștea din nou și restul plafonului cețos se ridica, depărtându-se de pământuri, de oceanul planetar, de vegetație și restul biosistemului.

b. URMĂRIREA TRANSFORMĂRILOR CARE AVEAU LOC ÎN SPECIA UMANĂ ȘI CREAȚIEI AȘEZĂRILOR UMANE

Este necesar să începem de pe acum să cunoaștem câte ceva din viața și activitatea oamenilor în vibrații foarte înalte, prin ceea ce se putea deja urmări în viața și activitatea entităților transcedentale.

Entitățile transcedentale erau deja în perioada în care se puteau urmări corpurile lor fizice cu ochii fizici de întrupați – deși atunci nicio altă specie nu era conștientă de existența curentă a entităților transcedentale și a așezărilor lor, fiecare specie având limitările conștiențelor proprii: conștientizând propria specie și speciile din lanțul lor trofic. Doar cercetătorul de azi poate percepe mental faptul că entitățile transcedentale nu mai erau extrem de luminoase – chiar dacă radiau puternic, luminiscența lor era totuși mult mai slabă decât fusese la începuturi. La fel și luminiscența clădirilor și, în general, a creației lor materiale, căci creația lor nu se limita doar la construcții. Ceea ce se percepea bine în mediul planetar, mai ales pe timpul înserării și nopții foarte scurte pentru percepția mentală a omului din străvechimi (cam între 12 și 2 noaptea, după care întunericul – oricum relativ și el comparativ cu ce putem pecepe azi – se estompa cu mult înainte de răsăritul Soarelui) era protecția care înconjura așezarea transcedentalilor. O bulă luminoasă, cu structuri extrem de complexe, înconjura așezarea: o semisferă de la sol în exterior, ca o cupolă uriașă, care avea restul sferei în pământ, formând astfel o sferă de protecție și în aer, și în sol, iar în interiorul ei se afla o placă din același material cuprindea în interior, pe diametru sferei, așezarea propriu zisă. Totul era creat în așezare în jurul unui canal eteric matriceal planetar, din matricea eterică a Pământului. Deși luminozitatea puternică a bulei poate determina observatorul de azi să creadă că ea era formată din energie fundamentală puternic compactizată, totuși ea era creată din materii eterice cu vibrații foarte înalte – care și ele, la fel ca și clădirile și înseși corpurile entităților transcedentale, aveau să fie treptat înlocuite cu materii de același fel cu vibrații mai joase, pe măsura trecerii timpului – până la vibrațiile corespunzătoare materiilor pământoase și materiilor corpurilor fizice ale celorlalte viețuitoare de pe Pământ.

Structura acestor așezări, în toată complexitatea lor, o vom studia detaliat în capitolele următoare; acum să facem doar cunoștință cu ele, știind că era sarcina entităților astrale umane să urmărească procesele care se derulau și să îndrume rezidenții care veniseră, și erau deja ca entități astrale în câmpurile planetei, urmărind progresele pe care le realizau entitățile transcedentale cu privire la viitoarea lor corporalitate și la viitoarele așezări pe care chiar ei, rezidenții, aveau să le dezvolte după exemplul primit de la transcedentali și să creeze altele noi, în plus, în viitoarele lor întrupări cu corp fizic.

c. PREGĂTIRILE LUI EAT PENTRU ÎNTRUPĂRILE SALE IMEDIAT-VIITOARE

Viața lui Olco, precum și timpul revenirii sale – fără a părăsi propriu zis Universul Fizic – sub forma astrală a lui Eat, nu a fost scurtă, a ținut câteva zeci de mii de ani; în tot acest timp, înaintașii poporului saurian au plecat pe altă planetă, pentru a se pregăti de întrupări legate de creația materială fizică. Spiritele sauriene aveau îndemânarea de a realiza creații începătoare, conform cu necesitățile pe care și le conștientizau; dar pe Pământ au evoluat fără a-și folosi această îndemânare. Au plecat pe o altă planetă, unde evoluau spirite puțin mai avansate în evoluție, de la care aveau să ia exemplu și să-și amintească propriile lor priceperi. Apoi, ceea ce aveau de făcut era să practice și să-și consolideze experiența în condițiile pământene de trai, după care aveau să plece, împreună cu tot poporul lor spiritual, pe planeta următoare din evoluțiile lor.

Această perioadă dinafara Pământului a ținut câteva zeci de mii de ani pământeni, după care înaintașii saurienilor s-au întors pe Pământ, pentru a realiza și a consolida tot ceea ce făcuseră în deplasarea lor: de această dată trebuiau să o facă în condițiile de sol, ape, atmosferă, alte viețuitoare de pe Pământ.

Între timp, Eat a ieșit din întrupările din Universul Fizic, întrucât de această dată avea sarcini în Universul Astral: pregătire pentru muncă fizică și viață predominant fizică, pe care urma să le desfășoare în întruparea următoare, cu corp de manifestare fizic: sub codul de intrare la întrupare Madrit.

Intrarea în Madrit a fost tot în epoca apelor, dar nu avea să fie la o astfel de întrupare pentru creație materială – pentru a îndruma saurienii în acest domeniu și a-i ajuta să-și diversifice creațiile lor materiale – ci pentru a oferi îndrumări privind îmblânzirea dușmanilor lor. Desigur, în viața lor, Madrit și însoțitorul ei de destin aveau să participe, ca orice alt membru al așezării lor, la creația lor materială: ziduri pentru adăpostire, pentru apărarea grupului de mamiferele agresive. Dar lucrarea lor nu era, așadar, pentru ceva material – care era sarcina altor ajutători ce intraseră anterior în mijlocul micii așezări.

Viața lui Madrit nu a fost lungă – asemănătoare vieții saurienilor din acele vremuri de pe pământ – dar după terminarea ei a fost o perioadă foarte lungă de întrupare astrală, în timpul cărei perioade a ajutat spiritele galactice, care aveau să intre rând pe rând în biosistemul pământean sub formă de ajutători pentru rezidenții umani. În întrupările care aveau să se desfășoare în continuare în ciclu său de vieți, ca Yuka și Herg, avea să fie ajutător pentru galacticii întrupați cu corpuri fizice. Până atunci, ajutătorii planetari astrali au ajutat de la început galacticii care erau și ei entități astrale, după care și galacticii, și ajutătorii lor aveau să se întrupeze împreună, ducându-și mai departe sarcinile proprii cu corp fizic de întrupare.

d. IEȘIREA DIN ÎNTRUPAREA ASTRALĂ ȘI PROCESUL DE DEZMEMBRARE A CORPORALITĂȚILOR ASTRALE

Ieșirea din întrupările astrale pare a fi simplă și rapidă, dar de fapt este un proces complex, la fel ca și crearea corporalității astrale. Crearea corporalității unei entități astrale nu este totuși un proces atât de complex și îndelungat comparativ cu crearea corporalității de specie cu corp fizic de manifestare. Dar bazele realizării sunt în principiu aceleași: coordonatorii de evoluții creează baza matriceală energetică fundamentală a corporalității astrale, formată din următoarele componente, create de coordonator, din energie fundamentală puternic compactizată:

 – canalul protector specific întrupării care se va desfășura în anumite condiții planetare (continent, ocean, atmosferă, biosistem înconjurător) pe care îl numim canal de destin (propriu fiecărui destin în parte);

 – legarea radiației spiritului (care se va întrupa) de canalul de destin;

 – din momentul în care radiația este legată de canal (luarea în primire a matricei energetice de către spirit), fluxuri energo-materiale sunt puternic și rapid atrase de acest cuplu energetic fundamental și se formează corporalitatea pe baza radiației deja formatate în structurile de întrupare specifice universului material și sarcinilor de destin ale entității.

Momentul întrupării este practic acela al legării radiației de canalul de destin, dar spiritul este conștient de regulă în întruparea sa din momentul în care s-a constituit corporalitatea sa materială funcțională.

Numai entitățile transcedentale – care sunt monadele cele mai evoluate – își pot realiza singure corporalitatea întreagă: și elementele create din energie fundamentală, și corporalitatea materială. Restul entităților: spirituale, astrale și eterice au de la bun început ajutorul coordonatorilor de evoluție care creează partea energetică fundamentală și, pentru spiritele evoluate, creează și corpurile spirituale ale sistemului corporal. Iar la retragerea din întrupare, de asemenea coordonatorul de evoluție este cel care destructurează partea de energie fundamentală și corpurile spirituale.

Unele entități pot face destructurări, dar nu-și pot încă controla radiația, astfel încât forțele destructurărilor să nu provoace deplasări uriașe și rapide de energie fundamentală și fluxuri energo-materiale care pot distruge și alte corporalități în jur. Spiritele umane realizează dematerializări când vibrația planetară este foarte înaltă, dar la propria corporalitate au nevoie de coordonatorul de evoluție pentru destructurarea părților din energie fundamentală.

Procesul de ieșire din întrupare este complex pentru fiecare specie și formă de întrupare, însă pe scurt acum să reținem:

 – decuplarea radiației spirituale de către coordonatorul de evoluție, de părțile energetice fundamentale ale sistemului corporal; retragerea radiației spirituale în structurile exterioare Universului Fizic;

 – destructurarea părților din energie fundamentală și, acolo unde este cazul, dematerializarea corpurilor spirituale pe care tot coordonatorul de evoluție le-a realizat la începutul întrupării;

 – ieșite de sub influența radiației energetice spirituale și a puterii radiante a creației din energie fundamentală puternic compactizată, corporalitatea materială se dezmembrează rapid în mod natural, fluxurile de filamente energo-materiale fiind atrase în circulațiile rapide ale fluxurilor cosmice.

Toate entitățile astrale cunosc bine acest proces, doar noi, azi, am uitat toate acestea și este nevoie să ne reamintim la acest nivel al vibrației planetare, încă foarte joasă, așa cum știm bine acum. Fiecare fuior de materie care trece prin preajma corpurilor eliberate din radiația spirituală preia din corpul părăsit materia asemănătoare ca vibraţie, prin atracţie: prima undă ia ceva – rămân N-1 componente; trece un alt fuior, ia o altă parte de materie şi rămân N-2 componente şi aşa mai departe. Procesul se derulează însă rapid, până la degajarea tuturor componentelor, fără ca aceste corpuri să plutească mult timp în spaţiu.

Povestea lui Olco – codul cu care a intrat la întrupare entitatea spirituală, care și-a continuat sarcinile și sub codul Eat – se termină aici: cu ieșirea definitivă din universul Fizic și cu orientarea simțurilor monadei în Universul Astral, unde avea de derulat alte sarcini de ajutor, așa cum am discutat mai sus. Fiind așadar un ajutător planetar, se va reîntoarce să-și continue ciclul de întrupări pământene ca ajutător pentru înaintașii poporului saurian, după care va continua ca om întrupările sale, dar tot ajutător planetar va rămâne, căci evoluțiile sale îi vor aduce întotdeauna sarcini pe măsura potențialului său energetic și experienței sale. Dar să reținem două aspecte importante:

 – ajutătorii planetari, care au majoritatea întrupărilor lor în specia cea mai avansată de pe planetă, nu se întrupează decât la începutul ciclului de întrupări în mijlocul altor specii – în întrupări însă care au legătură cu manifestări foarte diferite de practice curente ale celor ajutați: le-au învățat în cursul evoluțiilor lor, dar nu și le mai amintesc și chiar le refuză când le întâlnesc. De aceea este nevoie de ajutători puternici, perseverenți până la sacrificiul personal și în fața greutăților speciei, și chiar în fața indivizilor speciei ajutate. Și tot de aceea ajutătorii avansați ajută, îndrumă spiritele și în Universul Astral, unde toate spiritele primare primesc învățăturile lor personale, ajutându-le astfel să-și consolideze chiar imediat după învățătură astfel de cunoștințe noi;

 – alți evoluanți primari începători nu au puterea să se mențină coerent în întrupări în două sau mai multe specii, chiar apropiate ca evoluții spirituale, deci să știm că doar 8-9% din spiritele umane pot să facă întrupări combinate, și numai în vibrații foarte înalte și în condițiile descrise mai sus. Restul de 01-92% din spiritele umane vor evolua numai în cadrul aceleiași specii, pentru care s-au pregătit intens în avans.

Vom urmări mai departe așadar o nouă viață, un nou destin cu codul de intrare la întrupare MADRIT, desfășurat în mijlocul înaintașilor poporului saurian.  

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu