Sinteza ideilor principale

01. CĂLĂTORIA SPRE PĂMÂNT

1. Călătoriile spirituale între zonele universului, precum și cele care sunt legate de sosiri ale ajutătorilor din alte spații (universuri) au loc prin deplasare cu puterile radiante ale spiritelor – nu prin mijloace materiale tehnologice.

2. Intrarea la întrupare începe pentru călătorii ce vin din alt univers (în speță Universul Spiritual Secundar) în momentul în care coordonatorii evoluțiilor lor le creează corporalitatea de întrupare direct în interiorul roiului, precum și realizarea legăturii între monade și corporalitatea lor.

3. Corporalitatea necesară acestor călători spirituali este formată din minimum două corpori pentru evoluanții începători (corpul spiritual – sau budhic și corpul dumnezeiesc – sau atmic, care formează cuplul corporal spiritual de bază), și maximum patru corpuri pentru ajutătorii secundari cei mai avansați (cuplul de bază plus corpurile: enesic și supraenesic).

4. Intrările la întrupare în roi au loc în timpi și poziții anume alese, în funcție de necesitatea de obișnuire cu drumul, variațiile normale de vibrație de-a lungul drumului, de studiul unor spații mai largi sau mai restrânse cu profunzimi diferite, necesare entităților călătoare pentru cunoașteri generale și pentru întrupările care urmează.

5. Deplasările au loc pe trasee stabilite dinainte, iar viteza de deplasare, chiar dacă este foarte mare, are și ea variații adaptate la necesitățile de studiu al călătorilor în spațiile astfel parcurse.

6. Ieșirile din roi au loc după cum entitățile ajung în spațiile galaxiei în care au sarcini personale de rezolvat.

02. PERCEPȚIILE ENTITĂȚILOR SPIRITUALE ÎN CĂLĂTORIE COSMICĂ ȘI PE PĂMÂNT

1. Corporalitatea spirituală de călătorie: fiecare monadă întrupată în corpuri spirituale de călătorie are corporalitate proprie, chiar dacă frații (sau foștii frați) de spirit au corpurile strâns reunite pe timpul călătoriei, aparent ca un tot unitar, și în acest fel primesc în mod egal informații de pe drum, pe care le procesează individual.

2. Starea emoțională a călătorilor este un sentiment profund de dragoste altruistă, sentiment extrem de complex, împletit cu o simțire de totală libertate personală.

3. La sosirea pe Pământ, entitățile spirituale se împrăștie în mediul planetei (pe orice planetă punct-terminus al călătoriei grupurilor), începând să-și deruleze sarcinile pe care le au de realizat în această etapă de început al ciclului lor de întrupări pe planetă: sarcini pe care le vor desfășura cu corpurile spirituale de călătorie, care rămân valabile de-a lungul derulării acestor sarcini.

4. În principal ceea ce trăiesc într-un astfel de moment entitățile spirituale este o trăire de acomodare cu condițiile planetare, de adaptare a cunoașterii personale la realitățile planetei.

5. Se urmăresc:

 – existența, trăirile și derularea sarcinilor entităților existente în mediul planetar (entități spirituale, astrale, eterice, ajutători dimensionali și inter-dimensionali), viețuitoarele planetare, amprentele speciilor ieșite din evoluțiile pe planetă (deci trecutul planetar) și, împreună cu coordonatorii evoluțiilor lor și ajutătorii planetari mai vechi, studiază prezentul și viitorul planetei și biosistemului lor;

 – macro-structurile locale, cu structurile și funcțiunile lor: sistemul stelelor din care face parte steaua locală, steaua locală (Soarele pentru Pământ), planeta (Pământ) și planetoizii (sateliții ei naturali și atrași), fluxurile energo-materiale în jurul stelei și planetei, precum și corzile materiale galactice, spațiile universice pe care le străbate galaxia în deplasarea ei prin subzona universică locală.

03. DESPRE CODUL DE INTRARE LA ÎNTRUPARE: NUMELE ENTITĂȚILOR SPIRITUALE

  1. Numele întrupaților în general – cuprinzând și entitățile de toate felurile, deci și entitățile spirituale – este dat de un cumul de sunete fundamentale :
    – sunetul fundamental al radiației monadei întrupate (sau a oricărei grupări de monade întrupate) ca împletire a tuturor seturilor și subseturilor de raze (din radiația totală a monadelor) care pot fi folosite în întruparea pe planeta natală;
    – sunetul fundamental al corporalității de întrupare, care cuprinde o parte creată din energie fundamentală puternic compactizată: structurile energetice matriceale și o parte materială: corpurile materiale propriu zise;
    – sunetul fundamental al câmpurilor corpurilor din sistem.
  2. Radiația este specifică fiecărui întrupat, dar radiația totală de întrupare se modifică de-a lungul întrupării, în funcție de seturile de raze care susțin perioade din întrupare: anumite seturi pentru întruparea cu corpuri spirituale (pentru evoluanții avansați); continuă cu corpuri planetare care preiau și pe cele spirituale și se împletesc armonios; în final rămânerea după decesul corpului fizic ca entitate astrală: fără corpul dublu eteric și corpul fizic. Evoluanții începători nu au corpuri spirituale, schimbările corporale așadar nu le cuprind și pe acestea, dar rămâne schimbarea din întrupare de la viețuitoare cu corp fizic de manifestare – la entitate astrală, după desprinderea corpului fizic și corpului dublu eteric.
  3. Deși au loc modificări, se păstrează codul general de întrupare ca nume de referință pentru întreaga întrupare, codul = nume care reprezintă întreaga întrupare; codul Olco prezintă astfel o singură entitate, și nu tot grupul monadic din care face parte entitatea Olco.
  4. Entitățile nu-și folosesc codul pentru a se adresa între ele, întrucât între cele care pot comunica conștient își percep reciproc în mod natural caracteristicile energetice fundamentale: luminiscența fundamentală, sunetul fundamental și vibrația fundamentală; corpurile spirituale sunt întotdeauna corpuri de percepție, emisie și recepție în toate planurile existențiale.

04. CORPORALITATEA ȘI ACTIVITĂȚILE ENTITĂȚILOR SPIRITUALE

1. Este o relație strânsă de proporționalitate între radiația monadei/spiritului care se întrupează și corporalitatea de întrupare; radiația care se va folosi în întrupare se stabilește în funcție de sarcinile de destin și condițiile generale pe care le oferă planeta și societățile umane.

2. Sunt două mari plaje de radiație care oferă caracteristici energetice fundamentale ale întrupării:

 – o plajă de radiație generală care cuprinde toate seturile de raze pe care le poate folosi întrupatul în perioadele fizice ale întrupărilor, cu aspect omogen de luminiscență, sunet și vibrație fundamentale, atunci când întrupatul este în stare de inactivitate conștientă;

 – evidențieri de raze cu caracteristici care le reliefează din plaja generală, corespunzătoare derulării activităților la care întrupatul se concentrează, în funcție de experiența sa: cu luminiscență, sunet și vibrație fundamentale specifice evoluției, societății și planetei.

3. Corporalitatea entităților spirituale umane cuprinde în structurile ei toate structurile oricărei specii pământene existente de-a lungul timpului cât viețuiește specia umană; ea are toate structurile sau poate combina efectele structurilor lor proprii pentru a putea simți tot ceea ce simte orice viețuitoare pământeană.

4. Singurul aspect pe care nu-l are corporalitatea oricărei entități (eterică, astrală, spirituală, dimensională sau interdimensională) este capacitatea de a derula activitățile de perpetuare: entitățile nu lasă urmași, ci se constituie prin atracții de fluxuri energo-materiale , și susținerea structurilor formate din ele, în câmpul radiației energetice proprii și al structurilor energetice create pentru întrupat de către coordonatorii de evoluții.

5. Experiența de la nivelele de vibrație foarte înalte și înalte, plus îmbogățirile de experiență în timpul oricărei întrupări cu corpuri spirituale, sunt folosite în absolut toate trăirile monadelor:

 a. Pe Pământ, ca fond general de experiență la nivelele cele mai subtile de pe Pământ – conștient: când vibrația planetare este foarte înaltă și înaltă, sau intuitiv: când vibrația planetară este foarte joasă și joasă; totul se folosește și în trăirile fizice, și în trăirile de tip astral;

 b. Înafara Pământului, în locurile care sunt puncte-origine ale călătoriilor spirituale înterzonale, actualele spirite umane vor folosi acasă la ele toate aspectele trăite pe Pământ la nivelele de vibrație corespondente.

6. Cercetările care se derulează cu ajutorul corporalității spirituale în calitate de entități spirituale pot fi:

 – distribuții ale fluxurilor energo-materiale atrase de planetă, planetele surori și steaua care le guvernează, precum și în jurul celorlalte macrostructuri materiale și energetice ale galaxiei; fluxurile care se desfac spre fiecare tip de corporalitate, în funcție de activitățile fizice și mentale, de trăirile emoționale ale spiritelor;

 – structurile planetei, biosistemului, ale structurilor energetice din galaxie (nucleul galactic cu susținerile și structurile lui, corzile stelare și planetare, etc.);

 – traseele de atracție, procesare și eliberare a fluxurilor în diferite tipuri de corporalitate;

 – moduri de creație: incipientă sau avansată ale întrupaților de pe planetă.

7. Corpurile entităților spirituale au o vibrație superioară tuturor corporalităților planetei și biosistemului ei fizic și astral: ele atrag și aduc astfel pe Pământ fluxuri energetice cu vibrație foarte înaltă, de tipul cărora planeta atrage foarte puține; prin ele:

 – se împrospătează și echilibrează astfel vibrația corporalităților de pretutindeni, prin punerea în circulație a acestor filamente;

 – entitățile nou-venite pe Pământ vor avea percepții mult mai profunde, comparativ cu percepțiile cu vibrație mai joasă pe care le vor avea în întrupările viitoare – fizice și astrale; iar memorarea celor percepute va fi un etalon pentru percepțiile viitoare, ajutând la orientarea și adaptarea spiritelor la fiecare schimbare planetară.

05a. DE LA OLCO LA EAT

1. Ciclul de întrupări pe Pământ pornește cu sosirea pe planetă a spiritelor ca entități spirituale, și în continuare urmează prima întrupare din ciclu sub formă de entitate astrală.

2. Corpurile spirituale nu au funcțiuni de creare a unor alte corpuri fluidice, care să facă trecerea de la entitatea spirituală la entitatea astrală în aceeași întrupare; pentru întrupare ca entitate astrală este necesară ieșirea din întruparea de entitate spirituală și revenirea pe Pământ cu o radiație energetică remodelată pentru o coporalitate extinsă, de entitate astrală cu corp astral de manifestare curentă.

3. Ambele forme – de entitate spirituală și de entitate astrală – fac parte din pregătirile evoluantului pentru întrupare cu corp fizic.

4. Codul de intrare la noua întrupare este EAT; întrucât evoluantul nu are un program de pregătire specială pentru o nouă întrupare (având o experiență uriașă ca evoluant secundar), și nici program de ajutor pentru grupuri de spirite primare, Olco nu merge în alt spațiu (univers material, alte spații, etc.), iar coordonatorii evoluției sale realizează o remodelare a seturilor sale de raze între universuri, în canalul special de direcționare a razelor sale, după care ei creează corpurile spirituale ale entității, o leagă de radiația remodelată deja, iar corpurile planetare se autogenerează sub puterea creațiilor anterioare.

5. Entitățile astrale au o corporalitate extrem de fin acordată la percepțiile celor pe care trebuie să-i ajute; Eat era ajutător pentru populațiile pământene sauriene, iar cu aceste energii el ajuta și percepea întreg spațiul galactic.

6. Eat este entitate astrală ajutător galactic care colaborează cu toate entitățile planetare, stelare și galactice (spirituale, astrale, eterice, dimensionale și interdimensionale).

05b. MAI MULTE DETALII DESPRE ENTITĂȚILE ASTRALE ȘI SARCINILE LOR DE AJUTĂTOR

1. Corporalitatea astrală a lui Eat permitea schimbarea formei proprii în funcție de sarcinile sale:

 – sub formă sferică (de bulă energetică), când se afla în deplasare rapidă sau în staționare fără activitate specifică;

 – în preajma viețuitoarelor pe care le ajuta, avea o formă obișnuită pentru cei ajutați: adică Eat are formă asemănătoare embrionilor puilor saurieni: asemănătoare cu o broască țestoasă fără carapace, de culoarea smaraldului cu inflexiuni aurii (provenite de la materiile și energiile aurii necesare celorlalte sarcini).

2. Alte sarcini ale lui Eat, înafară de cele legate de saurienii obișnuiți:

 – urmărirea activităților înaintașilor poporului saurian, în mijlocul cărora urma să se deruleze următoarea sa întrupare;

 – urmărirea fenomenologiei planetare, stelare și galactice, ritmurile variațiilor vibrației planetare;

 – urmărirea proceselor de creare a speciei umane; urmărirea manifestărilor de tip uman cu corpul mental, fizic și astral;

 – participă la procesele de amprentare a câmpurilor planetare cu vibrație înaltă specific-umană.

Toate vor fi necesare pentru activitățile de ajutător pentru grupurile spirituale care vor veni pe Pământ până la finalizarea sarcinilor proprii.

06. EPOCA SAURIENILOR, VĂZUTĂ DIN PERSPECTIVA ENTITĂȚILOR AJUTĂTOARE PLANETARE

1. Spiritele sauriene erau la sfârșitul evoluțiilor lor pământene, urmând ca grupuri mari de spirite să se retragă, rând pe rând, din întrupările pe Pământ.

2. Saurienii au avut o corporalitate adaptată doar la vibrații foarte înalte și înalte, iar radiația lor personală nu avea puterea să susțină o corporalitate cu vibrație din ce în ce mai joasă.

3. Unele popoare spirituale s-au retras total din întrupări în aceeași perioadă, altele și-au continuat întrupările pe termen mai lung sau mai scurt, fiind pregătite să trăiască și în vibrații mai joase, deși nu și foarte joase.

4. Retragerea unor specii a fost cauzată de o fenomenologie complexă, care a funcționat cel puțin pe două căi: prin radiații cosmice și planetare, precum și prin fluxurile energo-materiale hrănitoare pentru corporalitate:

a. Vibrația zonală era în permanentă diminuare – chiar dacă la acea epocă era încă foarte înaltă comparativ cu vibrația planetară în care trăim azi; de peste tot veneau radiații cu vibrații din ce în ce mai joase, deci vibrația Pământului nu putea avea niciun sprijin să se redreseze în acea perioadă;

b. Această diminuare a vibrației corporalităților provenea de la diminuarea vibrației fluxurilor energo-materiale care hrănesc și susțin corporalitatea tuturor întrupaților, fiind pretutindeni baza de diminuare a vibrațiilor corporale: prin pierderea energiei lor, trecând prin toate corpurile de întrupare.

5. Crearea corporalității noilor specii, prin transcendență interdimensională nu influențează, nu echilibrează această diminuare vibrațională a mediului planetar, întrucât avea loc în spații protejate, pentru a nu modifica condițiile de trai ale speciilor care își continuau pe Pământ evoluțiile lor curente.

07. ASPECTE GENERALE URMĂRITE DE ENTITĂȚILE ASTRALE UMANE ÎN ACELE TIMPURI

1. Ca urmare a diminuării vibrației planetare, în acea perioadă au avut loc multe intrări și ieșiri de specii de viețuitoare pământene care au modificat fundamental biosistemul pământean, pe lângă modificări corporale ale speciilor care și-au continuat evoluțiile pe Pământ.

2. Nu toți saurienii s-au retras din întrupările pământene: le vom mai întâlni pe unele în viitor, deși foarte rar și doar în anumite locuri de pe Pământ.

3. Urmărirea vieții înaintașilor poporului saurian, în mijlocul cărora mulți ajutători planetari se vor întrupa în perioada imediat-următoare;

4. Entitățile astrale cu sarcini planetare urmăreau viața saurienilor, dar și restul biosistemului planetar, alături de urmărirea celor ce se petreceau în viața entităților transcedentale, în așezările lor și în derularea activităților lor în așezări și pe întreaga planetă:

 – transformarea corpurilor spre a ajunge la nivelul de vibrație a corpurilor celorlalte viețuitoare pământene;

 – activitățile lor de formatare a câmpurilor planetare, în locurile unde se vor crea în viitor alte așezări umane;

 – manifestări curente între membrii așezării și membrii cuplurilor familiale;

 – derularea tuturor operațiunilor care țineau de creație materială mentală: materializare (creație mentală direct din fluxurile cosmice energo-materiale), remodelarea celor deja create, dematerializare (destructurare, de-creație).

5. Ieșirea din întrupările de tip astral; procesul de dezmembrare (destructurare) a corporalității astrale:

 – decuplarea radiației spirituale (de către coordonatorii de evoluții) de părțile energetice fundamentale ale corporalității;

 – destructurarea părților energetice ale sistemului corporal și destructurarea corpurilor spirituale acolo unde există;

 – destructurarea naturală și împrăștierea fluxurilor de filamente energo-materiale în circulația filamentară cosmică.

6. Pregătirea lui Eat pentru întrupările imediat următoare:

 – Ieșirea din Universul Fizic și derularea pregătirilor alături de înaintașii poporului saurian în Universul Astral, în pauza lor dintre întrupările din Universul Fizic;

 – tot în Universul Astral s-au derulat pregătiri pentru intrarea la întrupări pământene a evoluanților galactici, care se vor întrupa individual ca ajutători cu experiență în locuri din univers asemănătoare Pământului.

08. SAURIENII ȘI AJUTĂTORII LOR

1. Perioada istorică analizată se caracterizează prin pregătiri pentru:

 – ieșirea spiritelor sauriene din evoluțiile pământene, sarcinile lor pământene fiind finalizate;

 – intrarea spiritelor umane, formarea speciei umane cu subspeciile ei.

Toate au loc simultan, cu alte multe derulări și alte pregătiri pentru derulările următoare.

2. Ajutătorii poporului saurian nu erau suficienți pentru toate cele necesare unor asemenea derulări la nivel planetar; entitățile spirituale, entitățile astrale, ajutătorii întrupați cu corp fizic în mijlocul poporului saurian (pentru că încă nu se putea ca oameni, a căror specie se pregătea de intrare în biosistemul pământean), aveau sarcini pentru necesități foarte importante exact în această perioadă:

 – formatarea câmpurilor planetei (câmpurile fizic, eteric, astral, mental, cauzal și câteva feluri pe vibrații spirituale) prin atragerea de fluxuri energetice cu vibrațiile necesare speciei umane;

 – amprentarea câmpurilor pământene cu amprente de natura activităților creatoare, cu emoții și gânduri, acțiuni care vor ajuta subspeciile umane;

 – ajutor oferit spiritelor rezidente umane care veneau pe Pământ, în valuri, în aceeași perioadă; veneau ca entități spirituale, rămâneau ca entități astrale pentru efectuarea ciclului lor de întrupări pământene, asistând pentru început la crearea corporalității umane și funcționarea ei în condițiile pământene din acele vremuri, precum și crearea infrastructurii așezărilor umane (clădiri și alte creații necesare).

Scrie un comentariu