Sinteza ideilor principale

01. MADRIT – PRIMA ÎNTRUPARE CU CORP FIZIC, ÎN MIJLOCUL SAURIENILOR

1. Este prima întrupare cu corp fizic, ca ajutător planetar pe Pământ, în mjlocul unei așezări a înaintașilor poporului saurian: ajutător pentru saurieni, mamifere, specia umană (și subspeciile ei) aflată în formare și pentru participarea la formatarea câmpurilor planetare în schimbările ce urmau să aibe loc.

2. Generalități privind ajutătorii planetari, care pot fi:

a. Din punctul de vedere al corpurilor de manifestare curentă:

 – întrupați cu corp fizic de manifestare (întrupați biologici), având în sistemul lor corporal corpuri spirituale create de coordonatorii de evoluții;

 – întrupați cu corpuri astrale de manifestare, adică sunt acei întrupați pe care îi numim entități astrale;

 – întrupați cu corp eteric de manifestare: sunt entitățile eterice ale planetei, ale stelei care guvernează planeta (Soarele) și ale celorlalte planete din sistemul planetar al stelei.

b. Din punctul de vedere al sarcinilor lor de ajutători:

 – ajutători personali de destin ai celor întrupați cu corp fizic, ajutători de grup restrâns de evoluție personală, de grup de călătorie spirituală, ajutători planetari care ajută toți întrupații de pe planetă la un loc și planeta însăși; nu numai ajutătorii planetari ajută întreg biosistemul și planeta, ci orice ajutători personali și de grup spiritual sunt pregătiți să ofere ajutor atunci când este necesar.

02. VREMEA LUI MADRIT – AJUTĂTOR PLANETAR

1. Epoca și condițiile în care a avut loc întruparea: când ajutătorii planetari secundari intră masiv în întrupări pământene, înainte de finalizarea creării speciei umane.

2. Sarcinile de ajutător planetar, pentru secundarii întrupați în grupurile înaintașilor poporului saurian, au cuprins:

a. Sarcini de ajutor direct, oferit înaintașilor poporului saurian :  

 – ajutor pentru desfășurare de creație materială, de revenire în viitor a saurienilor la creația materială începătoare, care nu a constituit pe Pământ o sarcină a destinului lor;

 – învățături și îndrumări de manifestări pentru diminuarea agresivității mamiferelor față de ei;

b. Sarcinile de ajutor indirect (nu din corporalitatea de manifestare a speciilor) oferit mamiferelor:

 – începutul diminuării agresivității mamiferelor, pentru care saurienii erau principala lor hrană;

 – atragerea de fluxuri energo-materiale cu vibrații foarte înalte, mult mai bogate decât până atunci în filamente cu vibrație foarte înaltă, care au contribuit la creșterea treptată a volumului corporalității mamiferelor;

c. Formatarea câmpurilor planetare pentru subspeciile speciei umane, aflate în curs de finalizare.

3. Tot mai multe grupuri de spirite aflate în evoluții primare și evoluții secundare încep să vină pe Pământ în acea perioadă, contribuind energetic și vibrațional la ieșirea unor specii din biosistemul pământean și pregătind intrarea altor specii, contribuind astfel la îmbogățirea câmpurilor planetare cu fluxuri cu vibrații înalte și foarte înalte; formatarea câmpurilor cu amprente de activități de creație materială.

03. DESPRE ÎNTRUPAREA MADRIT; COPILĂRIA LUI MADRIT

1. Madrit este codul de intrare la noua întrupare – sunetul fundamental mediu format din sunetele fundamentale ale: radiației energetice a monadei stabilită pentru noua întrupare, a corporalității și a câmpurilor corpurilor.

2. Nefiind în stare de o vorbire coerentă, membrii grupului din așezare nu-și conștientizau numele; se recunoșteau între ei prin miros și particularitățile de sunet fizic: grohăit, lătrat, chițăit și alte feluri de sunete care formau o comunicare complexă.

3. Saurienii au avut corpuri spirituale, ceea ce le-a oferit intuiții puternice, mai ales posibilitatea unor intuiții speciale pentru departajarea spiritelor din poporul lor spiritual de alte spirite străine, întrupate în mijlocul lor.

4. Intrarea la întrupare a lui Madrit s-a petrecut în timpul unei ”epoci a apelor”: când plafonul cețos care acoperea întreg Pământul și care avea o mișcare de ridicare/coborâre în cursul variației naturale a vibrației planetare, se afla în poziția cea mai joasă, în tangență cu pământurile, apele și biosistemul planetar; în această perioadă, ajutătorii întrupați în mijlocul saurienilor se adaptau la toate variațiile de vibrație locală.

5. Întrupații erau viețuitoare amfibii, trăind și în apele oceanului, și pe uscat, unde foloseau creația materială (ziduri de pământ amestecat cu rădăcini) pentru a se proteja împotriva mamiferelor, folosind în plus sunete fizice deosebit de agresive (apropiate de urletele lupilor și lătratul câinilor din zilele noastre).

6. Bazându-se pe emisiile lor agresive de sunete (urlete, grohăituri, lătrături), ajutătorii planetari au adus altfel de sunete – fluierături ascuțite mult mai blânde până la de loc agresive, emise și în retragerile în apele oceanului, și pe uscat, sporind eficacitatea protecției prin zidurile materiale create de ei.

7. Copilăria lui Madrit s-a derulat împreună cu viitorul ei partener de cuplu, de la care a primit învățătură de fluierături; prin oferirea de învățătură și primirea de învățătură, cei doi parteneri răspândeau atitudinea de învățător și de primitor de învățătură, necesare în continuare tuturor proceselor evolutive ale spiritelor sauriene.

8. Lucrarea de acest fel a ajutătorilor asemănători cu Madrit avea ca efect nu numai apărarea grupului, ci și liniștirea ajutătorilor întrupați în mijlocul mamiferelor, care prindeau efectul liniștitor al fluieratului mai repede decât mamiferele cu spirite primare, influențându-le prin fugă imediată, și astfel întărind efectele celor din apropierea saurienilor.

04. VIAȚA ÎN AȘEZARE; MATURITATEA LUI MADRIT

1. Subspecia sauriană în care s-a întrupat Madrit se afla, la fel ca și întreg poporul saurian, la finalul ciclului lor de întrupări pământene. Generația lui Madrit nu a fost ultima: Madrit a avut un copil, asemenea celorlalte cupluri din grup, care a trăit ducând mai departe învățăturile primite de la părinții lui.

2. Sarcina principală a acestui destin a fost legată de apărare prin folosirea unor procedee mai puțin agresive a mamiferelor, iar a doua ca importanță a fost ajutorul dat semenilor în creația materială: prin pricepere, ușurința creației, orientare în spațiu și timp.

3. Înaintașii saurieni au trăit ca subspecie sauriană mai mult decât semenii saurieni necreatori și au ieșit din întrupări după ce au ieșit toți ceilalți semeni: până după următoarea epocă a apelor (azi o numim glaciațiune).

05. DECESUL LUI MADRIT; FINALIZAREA ȘI ANALIZA ÎNTRUPĂRII

1. Etapele intrării în întrupare pentru evoluanții cu sisteme corporale care au și corpuri spirituale:

a. Crearea corpurilor spirituale și a canalului energetic protector al acestora de către coordonatorul de evoluții; corpurile spirituale sunt create deasupra corporalității întregi a mamei, în momentul nașterii ei fizice, mamă care va asigura continuarea întrupării urmașului ei prin activitate sexuală pentru realizarea corpurilor lui planetare;

b. Cuplarea radiației monadei cu o rază de înger neîntrupat, pentru a se asigura păstrarea unei vibrații constante în întrupare pentru monada fără experiență multă;

c. Crearea corporalității planetare a urmașului de către cuplul parental, prin activitate sexuală; coordonatorul de evoluții asigură crearea canalului energetic protector al corpurilor planetare; au loc: nașterea urmașului, creșterea și realizarea sarcinilor lui fizice; la finalizarea sarcinilor fizice, are loc ieșirea parțială din întrupare.

2. Etapele ieșirii din întruparea cu sarcini fizice (parțială):

a. Decuplarea de către coordonatorul de evoluție a părții din canalul energetic protector de destin corespunzătoare corpului fizic + corpului dublu eteric;

b. În scurt timp are loc decesul fizic: decuplarea totală a corpului astral de corpul dublu eteric și restrângerea radiației monadei până la corpul astral care devine corp de manifestare curentă; monada continuă întruparea sub formă de entitate astrală.

3. Etapele ieșirii totale din întrupare:

a. Decuplarea de către coordonatorul de evoluție a:

 – canalului energetic protector al corporalității;

 – a razei de înger de radiația totală a monadei;

b. Dematerializarea corpurilor spirituale;

c. Retragerea automată a radiației monadei din Universul Fizic;

d. Dematerializarea automată a corpurilor planetare, sub presiunea circulației fluxurilor energo-materiale din mediul cosmic.

4. Decesul fizic al lui Madrit a avut loc la finalizarea sarcinilor ei fizice, în același timp cu decesul partenerului săi de viață, în modul natural specific momentului, ca urmare a activităților coordonatorului de evoluție.

5. Copilul lor, ajuns la maturitate, a continuat activitățile învățate de la părinții săi.

6. Sarcinile astrale ale lui Madrit au constat în ajutor oferit grupurilor de saurieni necreatori care ieșiseră din întrupările lor și urmăreau activitățile înaintașilor creatori ai poporului lor.

7. Viața de acest fel a unui ajutător planetar a avut o deosebită importanță pentru toți cei ajutați – saurieni și mamifere, dar în plus:

a. Oferă ajutor (neconștientizat) tuturor viețuitoarelor planetei și planetei însăși;

b. Colaborează cu entitățile astrale, entitățile eterice și alte feluri de entități la începutul și la sfârșitul întrupării;

c. Importanța pentru evoluțiile proprii:

 – întărirea puterii energetice a monadei, datorită eforturilor de a se adapta în mijlocul unor creatori începători;

 – întrucât evoluțiile secundare sunt în general individuale, sprijinirea reciprocă a secundarilor în cuplu familial și cu alte cupluri de secundari, întărește conlucrarea lor atunci când întrupările lor o cer.

06. CÂTEVA ASPECTE LEGATE DE SPECIILE ȘI SUBSPECIILE BIOSISTEMULUI PĂMÂNTEAN

1. În modul cel mai profund, speciile și subspeciile biosistemului pământean (la fel ca și rasele speciei umane) se consideră conform particularităților întregului sistem corporal de întrupare – nu numai după aspectele corpului fizic: corespunzătoare evoluțiilor spiritelor care le folosesc.

2. Departajarea subspeciilor de specia principală este determinată în funcție de evoluția spiritelor întrupate:

a. În același tip de evoluție ca și spiritele din specia principală – cazul evoluanților începători: condițiile corporale sunt în funcție de înclinațiile native ale diferitelor grupări din același popor de spirite;

b. În evoluții doar asemănătoare, dar din popoare de spirite diferite, cu unele particularități diferite, dar asemănătoare (corporalități diferite pe diferite continente, oceane, insule);

c. În evoluții mult mai puțin avansate decât spiritele speciei, se întrupează pentru a trăi în câmpurile planetare ale speciei, obișnuindu-se din timp cu anumite manifestări de care vor avea nevoie în viitor (exemplu: subspeciile speciei umane);

d. Toate fac parte din același popor de spirite, dar una sau mai multe dintre subspecii sunt înaintași ai poporului propriu, care aduc în manifestări elemente noi sau readuc elemente vechi din evoluțiile anterioare care vor fi de folos în evoluțiile imediat-următoare (exemplu: înaintașii poporului saurian).

2. Înaintașii poporului spiritual în evoluții înaintate (care au corpuri spirituale în sistemul lor corporal și pot realiza călătorii interstelare) merg în călătorii pentru evoluții preliminare pe planete mai mult sau mai puțin asemănătoare cu următoarea planetă de evoluție; la întoarcere, aduc manifestări noi în mijlocul poporului lor și le folosesc pe scară extinsă, dar în condițiile planetare pe care le cunosc, le sunt obișnuite din evoluțiile lor în desfășurare; după consolidare vor pleca astfel pregătiți mai departe în evoluțiile lor.

07. CÂTEVA CONCLUZII DUPĂ PRIMELE STUDII ISTORICE

1. Este nevoie să gândim în egală măsură nu numai păcatele, greșelile din viețile anterioare, ci și manifestările înaintate, elevate, în virtutea cărora devenim ajutători pentru evoluanții începători.

2. Urmele pozitive ale evoluțiilor noastre anterioare le vom conștientiza tot mai clar pe măsura înaintării în evoluții, folosindu-le permanent în planificările formelor celor mai subtile de ajutor, mai ales când ajungem să fim ajutători planetari; este o colaborare inconștientă în timpul derulării întrupărilor – exemplul cel mai concret este felul de împletire a acțiunilor ajutătorilor planetari din mijlocul înaintașilor saurieni și din mijlocul mamiferelor ucigașe.

Scrie un comentariu